Ludzie

29 stycznia 2014

Jaka ESK ma sens?

Prof. Adam Chmielewski  jest głównym autorem Aplikacji Wrocławia o tytuł ESK 2016. Dyrektor Instytucji Kultury Wrocław2016  latach 2010 – 2012. Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2002 roku Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej oraz Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk.

Jarosław Fret założyciel i lider Teatru ZAR. Reżyser i aktor uhonorowany wieloma nagrodami za dokonania teatralne, między innymi: Wrocławską Nagrodą Teatralną za Tryptyk Ewangelie dzieciństwa (październik 2010), przyznawanym przez magazyn „Los Angeles Times” tytułem „Best new music theater” w kategorii Top 10 classical music moments of 2009, prestiżowymi nagrodami Total Theatre Award w kategorii Physical/Visual Theatre oraz Herald Angel Festiwalu Fringe w Edynburgu w sierpniu 2012 roku. Dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Kurator ESK odpowiedzialny za teatr oraz Przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016 we Wrocławiu.

Jarosław Obremski jest szefem Rady Doradczej ESK 2016 we Wrocławiu oraz członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej. Zasiadał także w Radzie Kuratorów Fundacji Ossolineum. Senator zasiadający w Komisjach „Spraw Zagranicznych” i „Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej”. W latach 2001–2011 pełnił urząd Wiceprezydenta Wrocławia.

Robert Palmer jest największym międzynarodowym autorytetem w zakresie projektu Europejskich Stolic Kultury. Ekspert kulturalny, były dyrektor ds. kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy Radzie Europy. Od roku 2006  był odpowiedzialny za międzysektorową współpracę 47 krajów Rady Europy między innymi w obszarach polityk kulturalnych, różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego oraz zapobiegania konfliktom. Pracuje jako międzynarodowy doradca kulturalny, pełnił funkcję dyrektora Europejskich Stolic Kultury w Glasgow (1990) oraz Brukseli (2000), jest również autorem fundamentalnego badania projektu ‚Europejska Stolica Kultury’ sporządzonego dla  Komisji Europejskiej.

dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka jest  ekspertem w zakresie zarządzania różnorodnością, społecznej odpowiedzialności biznesu w Fundacji WrOpenUp. Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec, władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego. Jest inicjatorką, pomysłodawczynią i organizatorką wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego.

18 grudnia 2013

Czy student ma kulturę?

Prof. Barbara Fatyga – kulturoznawca, socjolog i antropolog kultury.

Krzysztof Maj – Dyrektor Generalny Wrocław ESK 2016.

Monika Maziak – redaktor naczelna Akademickiego Radia Luz

Bogusław Litwiniec – reżyser teatralny, działacz, senator, twórca wrocławskiego „Kalambura”

Łukasz Ptaszek reprezentujący Strefę Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej

18 listopada 2013

Tolerancja to za mało

Aneta Długopolska jest odpowiedzialna za koncepcję i koordynację projektu Fundacji WrOpenUp. Fundacja ta edukuje wrocławian w zakresie tolerancja wobec innych kultur poprzez konkursy dla młodzieży oraz warsztaty.

dr Paweł Rudnicki pracuje w Instytucie Pedagogiki oraz Zakładzie Nauk o Rodzinie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Za swoją książkę „Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność, wyzwalające uczenie się, zmiana” otrzymał nagrodę za najlepszą książkę podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji w konkursie kwartalnika „Kultura i Edukacja”.

prof. Krystyna Skarżyńska w swojej pracy naukowej zajmuje się psychologią społeczną. Jej najbardziej wpływowy tom to Psychologia polityczna. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie jest członkiem Rady Programowej i kierownikiem Katedry Psychologii Społecznej, oraz w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

16 października 2013

Wirtualnie – lokalnie. Media społecznościowe i społeczeństwo miasta

Edwin Bendyk jest dziennikarzem, publicystą i redaktorem tygodnika „Polityka”. Nauczyciel akademicki w Collegium Civitas oraz w Centrum Nauk Społecznych PAN. Z wykształcenia chemik.

Paweł Czuma jest dyrektorem ds. komunikacji społecznej w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Dawniej pracował jako rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rafał Górski jest współzałożycielem i prezesem zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich. Doktoryzuje się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1996 roku był aktywny w kilkunastu ogólnopolskich kampaniach społecznych. Jest absolwentem Akademii Coachingu oraz studiów związanych z zarządzaniem na kilku polskich uczelniach.

Łukasz Medeksza jest pełnomocnikiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje z kwartalnikiem „Pamięć i przyszłość” oraz z portalu Dolnoslazacy.pl

Szymon Sikorski jest dyrektorem generalnym firmy Publicon oraz prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Od 2008 roku wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim.

Paweł Tkaczyk prowadzi wykłady i szkolenia dla firm w całej Polsce. Prowadzi bloga i jest autorem dwóch książek nt. marketingu, które znalazły się na pierwszym miejscu na liście bestsellerów OnePress. Jest mówcą publicznym, który potrafi zainspirować tłum.

19 września 2013

Miasto, media, mieszkańcy. Media lokalne – kondycja, rola, szansa

Mikołaj Chrzan jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej Wrocław. Pochodzi z Sopotu i ukończył socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i ekonomię na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dominik Księski ukończył studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studium dziennikarstwa współczesnego na Uniwersytecie w Trnawie. W latach 80-tych Księski aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej. W 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Księskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Zbigniew Morawski pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu i należy do najbliższych współpracowników prezydenta Rafała Dutkiewicza. Dawniej pracował jako dyrektor biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Ewa Wolniewicz-Dżeljilji jest od 2012 roku dyrektorem TVP Wrocław. Pracowała w Telewizji Polskiej od 1993 do 2012 roku, gdzie prowadziła Fakty i później była ich wydawcą.

23 lipca 2013

Faszyści, rasiści, społeczeństwo obywatelskie

Agata Ferenc pracuje dla NOMADA – Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, wrocławskiej organizacji która zajmuje się promocją tolerancji wobec osób wykluczonych w społeczeństwie poprzez edukację oraz działania interwencyjne.

Jacek Purski jest przedstawicielem stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, które się skupia na zwalczaniu rasizmu oraz nienawiści na tle etnicznym. Ta organizacja szczególnie się skupia na zwalczaniu rasizmu na stadionach i przy wsparciu UEFE i FARE koordynowało antyrasistowskie akcje edukacyjne poprzedzające Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie.

Aleksander Skorupa w 2010 roku został wojewodą dolnośląskim. Dawniej był posłem na Sejm oraz radnym sejmiku dolnośląskiego. Jest związany z Platformą Obywatelską, a dawniej należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz Unii Wolności. Z wykształcenia matematyk.

Anna Szarycz jest wiceprezydentem Wrocławia. Wcześniej była dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Kończyła studia związane z polityką społeczną i zdrowotną w Australii, we Francji oraz we Wrocławiu.

Agata Teutsch jest współzałożycielką i pomysłodawczynią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Ukończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest certyfikowanym trenerem WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet).

12 czerwca 2013

Uniwersytet – fabryka wiedzy czy magistrów?

dr Cezary Kościelniak pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem książki „Nowe krytyki Kościoła” i wykładał gościnnie na Universita degli Studi di Firenze  oraz The University of Malta. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Znak” oraz Higher Education Research Association w Toronto.

prof. Robert Kwaśnica jest współzałożycielem i rektorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obronił doktorat oraz habilitację z pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Prof. Kwaśnica jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz rady redakcyjnej „Kwartalnika Pedagogicznego”. W 2011 roku otrzymał Order Odrodzenia Polski.

Prof. Tadeusz Luty wykłada chemię na Politechnice Wrocławskiej, z którą jest związany od ponad pięćdziesięciu lat. Od 2002 do 2008 roku był rektorem tej uczelni. Jest doradcą prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza ds. współpracy z uczelniami. W 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył prof. Lutego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Izabela Wagner wykłada socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymała Erasmus Mundus Master of Excellence in Vision & Robotics  na Université de Bourgogne.  Jest autorką książki Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych.

 22 maja 2013

Przed-szkole czego? Od przechowania do wychowania.

prof Anna Brzezińska jest kierownikiem Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Napisała ponad 300 prac na temat psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Iwona Bugajska jest dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

prof Dorota Gołębniak wykłada pedagogikę na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Tam także pełni funkcję Prorektora ds nauki i współpracy z zagranicą.  W swoich publikacjach zajmuje się upowszechnieniem w Polsce „nowego myślenia” o nauczaniu i edukacji nauczycieli.

prof. Jolanta Zwiernik jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W swoich badaniach zajmuje się różnymi sposobami rozumienia kategorii „dziecka” i „dzieciństwa”, socjografią dziecka oraz socjologią edukacji małego dziecka.

24 kwietnia 2013

Szkoła uwikłania

prof. Robert Kwaśnica jest współzałożycielem i rektorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obronił doktorat oraz habilitację z pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Prof. Kwaśnica jest członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz rady redakcyjnej „Kwartalnika Pedagogicznego”. W 2011 roku otrzymał Order Odrodzenia Polski.

prof. Zbigniew Kwieciński jest kierownikiem Zakładu Polityki Oświatowej  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz kierownikiem Pracowni Studiów Kulturowych i Edukacyjnych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Jarosław Obremski jest senatorem VIII kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat senatorski z listy Unia Prezydentów – Obywatele de Senatu. Z wykształcenia chemik. W latach 80-tych Obremski działał w antykomunistycznej opozycji studenckiej, a od 1990 do 2002 roku był wrocławskim radnym.

prof. Joanna Rutkowiak wykłada pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim.  Od 1980 roku jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki na tej uczelni. Dawniej była wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki i Prodziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Reklamy